Home

Pastoral Planner content

Golden Verse

Razachem Poilem Pustok 9:3

Sorvesporan taka mhollem: ‘Hanvem tujim magnnim ani Tunvem mhojê mukhar kelolim prartho-nam aikoleant. Tunvem bandlolea hea mondirant Mhojem Nanv sodankal urunk, hanvem tem sonvskarlam. Mhoji nodor ani mhojem mon sodankal thoim astolem.
Syndicate content