Home

Stotranchem Pustok Chapter 56 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Mhoji kaklut kôr, Deva, monis mhaka pilltat, dis-bhôr mhojer zhogddim manddtat, mhaka piddapidd ditat.
2
Dis-rat mhoje dusman mhaka dogdaitat, hixôb-naslole vori mhojea pallank lagtat.
3
Jedna mhaka odik bhirant dista, tedna odik Tujer visvas dovortam.
4
Devan dil’lem utor hanv vakhanntam ani teach Devacher patieun ravtam; koslich mhaka bhirant na! Monis mhaka kitem korunk xokta?
5
Dis-bhôr mhojea utrank-kornniank vankddoch ôrth ditat, koxem mhaka vaitt korchem tench chintunk poddleat.
6
Tanchem penddem zomlam, doddeak ravtat, mhojim panvlam têlltat, mhozo jiv kaddunk sôdtat.
7
Tanchea khunam khatir tankam khast lai. Ragan, Deva, raxttrank xevttun sokla uddoi!
8
Koso hanv vattsur pordexi zalam tem Tum boro zannai; mhojim dukam mezun-mapun Tujea dobeant bhorun dovorleãi.
9
Hanvem Tuka ulo marlear puro: mhoje dusman pollun vetole. Hem hanv borem zannom: Dev asa mhojê vatten.
10
Devan dil’lem utor hanv vakhanntam, Sorvesporachem utor hanv vakhanntam
11
ani teach Devacher hanv patieun ravtam: koslich mhaka bhirant na! Monis mhaka kitem korunk xokta
12
Deva, angovnn korun hanvem Tuka utor dilam tem dil’lench asa: dhin’vasnnecho iôdn Tuka bhettoitolom.
13
Kiteak jivea mon’xanchea uzvaddant Devachem dorxon hanvem bhôgcheak, mhozo jiv Tunvem mornnantlo vattailoi.

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.