Home

Stotranchem Pustok Chapter 16 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Mhaka rakhun ghe, Deva: hanv Tuka xeronna ietam.
2
Sorvesporak tumi sangtat: Saiba, Tunch mhoji dhon-grestkai, Tujê xivai anink kãich mhaka na!
3
Tori desantlea kuddea devank tumi mhonnttat: Kunvramnô, tumchê sovem sogllem mhojem sukh!
4
Tanchê kudde Dev khub-khub zaleat: tanchê pattlean tim dhanvot vetat. Tanchê borabor rogta-bhettovnniô korum? Kodinch na! Mhojea onttamnim tanchim nanvam gheum? Na ki na!
5
Sorvespora, Tunch mhojem daiz! Tunch mhojem patr! Mhojem dharzonnem Tujêch adhin rakhun dovorlãi.
6
Mhaka vanttun dilai sukhacho zago; khorench ut’tom’ mhojem daiz!
7
Sorvespor mhaka budh dita: dekhun hanv Taka dhin’vastam; ratchem porian mhojem kalliz mhaka xikoita, budh dita.
8
Hanv Sorvesporak sodanch mhojea dolleam mukhar dovortam; To mhojea uzveak asa mhonnttôch, Hanv kodinch halona.
9
Dekhun mhojem kalliz ul’lasta, mhozo otmo murgott’ta, mhoji kudd porian sovostaien sust zatoli,
10
kiteak Tum mhozo otmo mel’leam modem sôddcho naim, ani Tujea visvaxi bhoktak fonddant urunk diuncho naim.
11
Tum mhaka jivitachi vatt dakhoitoloi, Tujê mukhar mhaka melltoli anondachi bhôrti, ani Tujea uzveak sasnnachem sukh!

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.