Home

Juanvak Prokasovnni Chapter 3 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Sardisantlê Povitr-Sobhechea dutak oxem boroi: ‘Devache sat atme ani sat noketram a dhôrun asa Tacho ho sondêx: Tum kitem kortai tem hanv zannom. Lôk tum jivo asai mhonn dhôrta, punn khorench mhollear tum mel’lo asai. Dekhun zago za, ani jem kitem tuka ozun asa, taka ghottai di: kiteak tem-i mornnak lagim pavlam.
2
Tujem jivit Mhojea Devachea dolleam mukhar sopurnn mhonn Mhojean mhonnunk zaina. Dekhun zago za, ani jem kitem tuka ozun urlam, taka novi ghottai di; na tôr tem-i sarkench morun vetolem.
3
Hea pasot kosli xikovnn tuka dil’li ani tunvem aikol’li ticho ugddas kôr, ti samball ani tujem jivit bodôl. Tum zago zaina zaxi zalear, chôr koso Hanv ietolom, ani Hanv ieun tujer poddtolom ti ghoddi tuka kollchi porian na.
4
Punn Sardisant tumchê modlea kãi zannamnim aplim vostram nitoll samball’leant; tim Mhojê borabôr dhovem nhesun bhonvtolim, karonn oxem korunk tim purtim.
5
Zoit vhortoleank osli dhovi nhesônn Dev nhesoitolo ani tanchem nanv Jivitachea pustoka velem Hanv kaddun uddouncho na, punn Mhojea Bapa mukhar ani Tachea dutam hujir tim Mhojim mhonn vollkhun ghetolom.
6
Jem kitem Atmo Povitr-Sobhank sangta, tem kan asloleamnim aikunchem.’
7
Filadelfientlê Povitr-Sobhechea dutak oxem boroi: ‘Zo Povitr ani Khoro, Tacho ho sondêx: Tachê lagim Davidachi chavi asa: jem To ugôddta tem konnacheanuch dhampunk zaina, jem To dhampta tem konnacheanuch ugddunk zaina.
8
Tum kitem kortai tem Hanv zannom; tujê fuddem Hanvem ek dar ugôddlam, tem konnacheanuch dhampunk zaina. Tuka ili-xi xokti asa, tori Mhoji xikovnn tunvem pall’leai ani Mhaka tum visvaxi ravlai.
9
Polle, Soitanachea pongddacheank, Judev nhoi astam apunn Judev mhonn sangtat tea fottkireank, tujê mukhar haddtolom ani tuka pãiam poddunk laitolom; tuzo Hanv môg kortam mhonn tednam tankam kolltolem.
10
Addkhollimnim thir ravunk Mhoji adnia tunvem pall’leai dekhun, Hanv-ui Mhojê pallien ak’khea sonvsaracher ieunchem asa tea noxttantlo tuka vattaitolom; hem noxtt sogllea lokanchi porikxa korchê khatir sonvsaracher ietolem.
11
Hanv ieuncho zalom. Tuka asa to bhavarth surokxit samball; tujea zoitacho mukutt tujê koddcho kaddunk konnakuch dium naka.
12
Zoit vhortoleank Mhojea Devachea Mondirantle Hanv khambe kortolom, ani thõisorlim tim anink bhair sorchim nant. Tancher Mhojea Devachem Nanv ani Mhojea Devachea Xarachem nanv, mhonngê Mhojea Deva koddsun sorgar thaun denvun ieta tea novea Jeruzaleachem nanv, Hanv boroitolom. Mhojem-i novem Nanv Hanv tacher boroitolom.
13
Jem kitem Atmo Povitr-Sobhank sangta, tem kan asloleamnim aikunchem.’
14
Laodiseientlê Povitr-Sobhechea dutak oxem boroi: ‘Zo Amen, Zo Visvaxi ani Khoro Sakxi, ak’khê Devachê rochnecho Orômb, Tacho ho sondêx:
15
Tum kitem kortai tem Hanv zannom. Tum xello-i nhoi ani hun-ui nhoi. Kitem tori êk, xello vô hun, tum zaunk zai asloi!
16
Punn, xello-i ani hun-ui nhoi zaun, tum xellmoddo dekhun, tuka Hanv onkun Mhojea tonddantlo bhair uddoitolom!
17
Hanv girest ani xrimont, ani mhaka kãi unnem na, oxem tum mhonnttai; punn kitlo tum dolldiro, konixtt, gorib, kudd’ddo ani vingllo, tem tum noklloi.
18
Dekhun Hanv tuka hi budh ditam: girest zaunchê khatir Mhojê koddsun ujeannirbhel kel’lem bhangar tum viktem ghe, ani tuka nhesunk ani tujea vinglleponnachi loz dhampunk dhovim vostram ghe, ani tuka dixtti poddchê khatir dolleank kaddunk lêp ghe.
19
Zancho Hanv môg kortam, tankam Hanv zupatti ditam ani dêkh xikoitam. Dekhun hurben bhoron tujem jivit bodôl.
20
Ho polle Hanv darachea umbrear asam ani darar martam; Mhozo tallo aikun konn Mhaka dar uktem kortit, tanchea ghorant Hanv bhitôr sortolom, tanchê borabôr jevtolom, ani tim Mhojê borabôr jevtolim.
21
Hanv zoitivont zalam ani atam Mhojea Bapachê kuxik Tachea xinvasonar boslam, têch porim zoit vhortoleank Mhojê kuxik Mhojea xinvasonar bosunk ditolom.
22
Jem kitem Atmo Povitr-Sobhank sangta, tem kan asloleamnim aikunchem.’

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.