Home

Juanv Chapter 14 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Tumchim kallzam ucham boll zaunk dium nakat. Devacher visvas dovrat, tosoch Mhojer-ui dovrat.
2
Mhojea Bapachea ghorant ravunk puskoll svatô asat; oxem nhoi aslem zalear, Hanv tumkam svat toiar korunk vetam mhonn tumkam sangtolom aslom?
3
Ani vochun tumkam svat toiar kelea uprant, Hanv novean ietolom ani tumkam Mhojê-xim vhortolom; oxem, zõi Hanv asam, thõi tumi-i astoleat.
4
Ani zõi Hanv vetam, ti vatt tumi zannont.
5
Tomasan Taka mhollem: Somia, Tum khõi vetai tem ami nokllonv, tôr vatt koxi zanno zatoleanv?
6
Jezun taka oxi zap dili: Vatt, Sot ani Jivit Hanvuch; Konnuch Bapa-xim vochona bogor Mhojê-vorvim.
7
Tumkam Mhoji vollokh asli zalear, Mhojea Bapachi-i vollokh tumkam astoli asli; atanchean tumi Taka vollkhotat ani tumi Taka dekhla.
8
Filipan Taka mhollem: Somia, amkam Bap dakhoi: itlench amkam puro!
9
Jezun taka portipall kelo: Filip, itlo vêll tumchê sangatim asam, ani ozun tumi Mhaka vollkhunk na? Jim konn Mhaka polletat, tim Mhojea Bapak polletat; tôr ‘amkam Bap dakhoi’, oxem tujean koxem mhonnum-ieta?
10
Hanv Bapa sovem asam ani Bap Mhojê sovem asa mhonn tuka bhavarth na? Jem kitem Hanv tumkam sangtam, tem Hanv Mhojêch osttongim uloina; punn Mhojê sovem asa to Bap Aplim kortutvam korit asa.
11
Mhojer bhavarth dovrat: Hanv Bapa sovem asam, ani Bap Mhojê sovem asa; kortutvank lagun tori bhavarth dhôrat.
12
Khorench khorem Hanv tumkam sangtam: jim konn Mhojer bhavarth dovortat, tim Hanv kortam tim kortutvam apunn-ui kortolim, ani tanchê poros xrextt kortutvam kortolim, kiteak Hanv Bapa-xim vetam.
13
Tumi Mhojea nanvan magxat titlem-i Hanv kortolom, ani oxi Puta sovem Bapak mhoima melltoli;
14
tumi kitem-i Mhojê nanvim magxat zalear, Hanv tem kortolom.
15
Tumi Mhozo môg kortat zalear, Mhojeô adnia samballtoleat.
16
Ani Hanv Bapa kodde magtolom ani To tumkam anink êk Xaroti ditolo ani Ho tumchê sovem sodankal astolo.
17
Toch to Deva sombondim sot ugddapem korta to Atmo. Sonvsar Taka gheunk xokona, kiteak sonvsarak To dixtti poddona ani sonvsar Taka vollkho-i na; Punn tumi Taka vollkhotat, kiteak To tumchê sangatim asa, tumchê bhitôr ravta.
18
Hanv tumkam onath koxe sanddcho na;
19
Anink thoddoch vêll asa ani sonvsar Mhaka anink polleuncho na, punn tumi Mhaka polletoleat, kiteak Hanv jivo asam ani tumi-i jive astoleat.
20
Hanv Mhojea Bapa sovem asam mhonn, toxench tumi Mhojê sovem asat ani Hanv tumchê sovem asam mhonn tea disa tumkam kollon ietolem.
21
Mhojeô adnia ghetat ani palltat tinch Mhozo môg kortat; ani Mhozo môg kortat tancho Mhozo Bap môg kortolo, ani Hanv tancho môg kortolom ani tankam Mhoji vollokh ditolom.
22
Judasan (ho Iskariot nhoi, punn dusro) Taka mhollem: Somia, Tum sonvsarak Tuji vollokh diuncho nãi punn amkam ditoloi, hem oxem kitem?
23
Jezun taka portipall kelo: Mhozo môg kortat tim Mhojem utor samballtolim, ani Mhozo Bap tancho môg kortolo, ani Ami tanchê thãi ietoleanv ani tanchê sovem tthikann kortoleanv.
24
Mhozo môg korinant tim Mhojim utram samballinant; ani tumi aikotat tem utor Mhojem nhoi, punn Mhaka patthoila tea Bapachem.
25
Tumchê modem astana, Hanvem tumkam heô vostu sangleat.
26
Punn Bap Mhojê nanvim tumkam dhaddtolo to Xaroti, mhonngê Povitr Atmo, tumkam sogllem xikoitolo ani Hanvem tumkam sanglam tem sogott tumchea monant haddtolo.
27
Xanti tumkam dovortam, Mhoji xanti tumkam ditam; sonvsar dita toxi Hanv ti tumkam dina. Tumchem kalliz uchamboll zaunk dium nakat, soglli bhirant sôddat.
28
Hanv vetam ani Hanv tumchê-xim ietam, oxem Hanvem tumkam sanglam mhonn tumi aikolam. Tumi Mhozo môg kel’lo zalear, Hanv Bapa-xim vetam mhonn tumi sontosbhorit zatole asleat; kiteak Bap Mhojê-vôn vhôdd.
29
Hem ghoddon ailea uprant tumi bhavarth dhôrchê khatir, atam hem ghòddchê adim Hanvem tumkam sanglam.
30
Anink tumchê lagim chodd Hanv ulouncho na. Hea sonvsaracho odhikari ieuncho zalo; Mhojê voir taka koslich podvi na;
31
punn Hanv Bapacho môg kortam mhonn ani Bapan Mhaka dilea ti adnia Hanv sarki palltam mhonn sonvsarak kollon ieunk zai. Utthat tôr ! hangasorle vochum-ia !

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.