Home

Jeremias Chapter 1 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Benjaminachea prantantlo, Ana- thot  ganvant ravtolea iadnikam modlo, Hilkiacho put Jeremias, hachim him utram.
2
Judacho raza, Amonacho put Josiah, hachê razvôtt-kechea teravea vorsa Sorvesporachem utor Jeremiasak pavlem.
3
Toxench Judacho raza, Josiacho put Jehoia-kim’, hachea disamnim, ani Judacho raza, Josiacho put Zedekiah, hachê razvôttkechea ikravea vorsachê akherek porian, mhonngê panchvea mhoineant, Jerusaleakarank pordesant vhelim tedna, tem utor taka novean pavlem.
4
Hem Sorvesporachem utor mhaka pavlem:
5
‘Kusveant tuka akarchê adim Hanvem tuka vollkholo; tum zolmunchê adim Hanvem tuka sonvskarlo; raxttram khatir Hanvem tuka provadi nemla.’
6
Tedna hanvem mhollem: ‘Hem koxem zaum-iet, Sorvespora Deva? Polle, hanv ulounk nokllom: hanv êk lhan bhurgo.’ Punn Sorvesporan mhaka mhollem:
7
‘ Hanv êk lhan bhurgo ’, oxem mhonnum naka, kiteak Hanv tuka dhaddin titleam-i-xim tum vetoloi ani tuka formain titlem-i tum sangtoloi.
8
Tankam tum bhieum naka: tuji rakhônn korunk tujê sangatim Hanv asam. Uloita to Sorvespor!’
9
Tedna Sorvesporan Aplo hat vistarlo ani mhojea tonddak lailo; ani Sorvesporan mhaka mhollem: ‘Him polle Mhojim utram Hanvem tujea tonddant ghaleant.
10
Polle, umttunk ani môddun uddounk, nas korunk ani khala uddounk, bandunk ani vompunk, raxttrancher ani rajeancher aiz Hanvem tuka odhikar dila.’
11
Sorvesporachem utor mhaka pavlem; Tannem mhaka vicharlem: ‘Jeremias, tuka kitem dixtti poddta?’ Ani hanvem mhollem: ‘Mhaka zagrut bodami zhaddachi êk khandi dixtti poddta.’
12
Sorvesporan mhollem: ‘Tunvem sarkem dekhlãi; Mhojem utor sakar korunk Hanv zagrut asam.’
13
Sorvesporachem utor novean mhaka pavlem; Tannem mhaka vicharlem: ‘Tuka kitem dixtti poddta?’ Hanvem mhollem: ‘Khotkhot’tolea udkacho êk handdo hanv dekhtam; to palso asun, tachem tondd Ut’torechean asa.’
14
Tedna Sorvesporan mhaka mhollem: ‘Desant ravtolea sogllea lokacher Ut’torê koddsun ek noxtt denvun ietolem.
15
‘Kiteak, polle, Ut’torechea raxttrantlea sogllea kullank Hanv apounk vetam. Uloita to Sorvespor. Tim ietolim ani tancho ek-eklo raza Jerusaleachea darvontteam mukhar, sobhonvtim aslolea tachea durgank ani Judachea sorv nogrank fuddo korun, ap-aplem xinvason ubartole.
16
Tãnnim Mhaka patt kelea, dusrea devank dhump lasla ani apleanch hatamnim kel’lea vostunchi puza kelea hea tanchea sorv khotteponnancher Hanv khasticho nirnnoi ditolom.
17
‘Tôr atam tujem kam’ korunk toiar rav.Utth, ani Hanv tuka formaitam titlem-i tankam kollit kôr. Tanchê fuddem kampum naka; na zalear, Hanv tuka tanchê mukhar kampo-so kortolom.
18
Polle, hea sogllea desak, mhonngê Judachea razank ani kunvrank, tachea iadnikank ani ganvchea lokak, tunvem virôdh korunk zai mhonnun, aiz Hanvem tuka kela kottamnim ghôtt kel’lem ek xar, êk lokhonddacho khambo ani ek pitullchem durig.
19
Tim sogllim tujê add zhuztolim, punn kednanch tujer zoit vhorchim nant, kiteak tuji rakhônn korunk tujea sangata Hanv asam! Oxem uloita to Sorvespor!’

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.