Home

Galasiekarank Chapter 1 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Hanv Paulu Dhormdut hem potr boroitam. Dhormdutachem apovnnem mhaka mon’xam thaun vô khõicheach eka mon’xa udexim ieunk na; punn Jezu Kristan ani Taka mornnantlo punorjivont kel’lea Devan,
2
Tachea Bapan, mhaka Dhormdut zaunk apoila. Mhojea sangata asat tea sogllea bhavam-bhoinnim borabor Galasiechea Povitr-Sobhank hanv noman kortam:
3
Dev amcho Bap ani Jezu Krist amcho Somi tumkam Apli doiallai ani xanti bhôgunk dium.
4
Hea atanchea noxttea iugantlim amkam nivarunk, amchea patkam pasot Jezun Apnnachench somorponn kelem: hi Devachi, amchea Bapachi, khuxi asli.
5
Iugam-iugamnim Takach mhoima! Amen.
6
Devan tumkam Kristachi doiallai bhôgunk apoileant: Taka itlê vegim sanddun dusrem koslem Xubhvortoman tumi dhôrlam mhonn mhaka ojap dista.
7
Khorem mhollear, dusrem Xubhvortoman mhonnlolem nanch, punn tumkam gondhollant ghalunk ani Kristachem Xubhvortoman donsounk sôdtat tosle monis tumchê modem upzoleat.
8
Punn ami tumkam porgôtt kelam tea Xubhvortomana bhair konn-ui amich zaum to, vô sorgar thaun ail’lo to êk devdut zaum dusrem ek Xubhvortoman porgôtt korit zalear, Devacho xirap tacher poddum!
9
Adim ami sanglam tench atam anink êk pavtt sangtam: tumi manun ghetlam tea Xubhvortomana bhair konn-ui dusrem ek tumkam porgôtt korit zalear, Devacho xirap tacher poddum!
10
Atam hanv konnak manonk sôdtam-so tumkam dista mon’xank ki Devak? Mon’xank khuxi korunk hanv bhair sorlam kai? Ozun porian mon’xanchi khuxamôt korunk hanvem sôdlolem zalear, Kristacho sevôk hanv zauncho naslom.
11
Bhavam-bhoinnimnô, sangtam tem somzun gheiat: hanvem porgôttlam tem Xubhvortoman mon’xam thaun upzunk na;
12
khõicheach mon’xa koddlem hanvem tem gheunk na, vô konnench mhaka tachi somzonni diunk na. Khud Jezu Kristan tem mhaka ugddapem korun dilam.
13
Adim, Judevanchem xastr palltalom tednam, Hanv koso choltalom, koso hanv Povitr-Sobhek hispa bhair dhumallo ditalom ani ticho nas korunk vavurtalom, tem tumi aikun zannont.
14
Toxench, Judevanchem xastr pallunk ani mhojea purvôzamnim korun dovôrloleô chali bhoktin rakhunk mhojê piraiechea boraborchea Judevam poros ekdom’ odik hanv hurben bhòrlolom.
15
Mhojê avôichea kusveant-thaun Devan mhaka kuxin kaddlo ani Aplê doiallaien mhaka apoilo. Taka zai zalem tednam,
16
Aplea Putachem Xubhvortoman videxiank hanvem porgôtt korchê khatir, hea Aplea Putachi vollokh Devanuch mhaka ugddapi korun dili. Tea vellar konnachich budh hanvem magunk na,
17
nhoi mhonn mhojê adim Dhormdut zal’leank mellunk Jeruzaleak hanv vochunk na, punn Arabiechea prantant gelom ani porot Damaskak ailom.
18
Hachê magir, tin vorsam uprant, Pedruchi vollokh korunk Jeruzaleak gelom ani tachê sorxem pondra dis ravlom.
19
Dusrea khõicheach Dhormdutak hanvem polleunk na; mhaka mell’llo fokot Somiacho bhav Jakob.
20
Hanv tumkam boroitam tem fôtt nhoi mhonn Deva hujir sangtam.
21
Magir Siria ani Silisia hea prantantlea thoddea ganvamnim hanv bhonvlom.
22
Judeiant asleô teô Kristacheô Povitr-Sobha mhaka tonddan vollkhonasleô.
23
Tãnnim aikol’lem tem itlench: Zo monis adim amkam dhumallo ditalo ani amchea bhavarthacho eka vellar nas korunk vavurtalo, toch monis atam amcho bhavarth porgôtt’ta!
24
Ani mhojê khatir teô Devak mhoima ditaleô.

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.