Home

Samuelachem Dusrem Pustok Chapter 7 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Ekdam David sovostkaien aplea ghora ravunk laglea uprant ani Sorvesporan taka bhonvtonnchea sorv dusmananchea hatantlo rakhlea uprant,
2
razan Nathan provadiak mhollem, ‘Polle devdar-rukhachea lankddan band-lolea ghorant hanv jietam, punn Devachi Arkpett eka tombunt ravta.’
3
Nathanan razak oso zobab dilo, ‘Chol-voch ani tujea monant asa tem sogllem kôr, kiteak Sorvespor tujê sovem asa.’
4
Punn têch rati Sorvesporachem utor Nathanak ailem:
5
‘Voch ani Davidak, Mhojea sevokak, sang, Mhaka ravunk tum ek ghor bandunk sôdtai? Oxem Sorvespor vicharta
6
Jê meren hanvem mhojê porjek, Israelkarank Ejiptkaranchea hatantli mukt keli, tê meren thaun tem aiz porian Hanv khoincheach mondirant jieunk na. Eka tombunuch ani Arkpettent Hanv jielam.
7
Israelachea putam-dhuvam borabor jea-jea svatan-cher hanv gelam tedna Israel mhojê porjecho poramos korunk adnia dil’lea khoincheai Israelachea kullak hanvem kedna tori oxem mhollam: Mhojê pasot tumi devdar rukhachem ghor kiteak bandunk na?
8
Atam mhojea sevoka Davidak oxem sang, Dolbharancho Sorvespor oxem mhonntta: Mhojê porjê Israelacho fuddari zaunk, Hanvem tuka menddram rakhtaloi thoincho apoun haddlo,
9
loddai korunk tum vetaloi titleam-i ganvamnim Hanv tujê sovem astalom; ani tujea dolleam mukhar Hanvem sogllea tujea dusmanancho nas kelo, ani hea sonvsarant vhoddlem nanv zoddil’lea mon’xanchem nanvrup tuka Hanv ditolom.’
10
‘Israel Mhojê porjêk, Hanv êk dês ditolom ani teach desant Hanv tika roitolom ani thoinch ti aplem biradd kortoli ani, zoxem adim Mhojê porjê voir Hanvem Fuddari nemlole tedna tika dusman tras ditale, toxem anink konn tika tras diuncho na. Sogllea dusmanancheô loddaiô thamboun Hanv tika visôv ditolom. Têch borabor Sorvespor kollit korta: Sorvespor tuka vhôdd kortolo, Sorvespor tujê thaun ek ghorannem utpon kortolo.
11
‘Israel Mhojê porjêk, Hanv êk dês ditolom ani teach desant Hanv tika roitolom ani thoinch ti aplem biradd kortoli ani, zoxem adim Mhojê porjê voir Hanvem Fuddari nemlole tedna tika dusman tras ditale, toxem anink konn tika tras diuncho na. Sogllea dusmanancheô loddaiô thamboun Hanv tika visôv ditolom. Têch borabor Sorvespor kollit korta: Sorvespor tuka vhôdd kortolo, Sorvespor tujê thaun ek ghorannem utpon kortolo.
12
Tuje dis bhortôch ani tujea purvozam sangata tuka nikipitôch, Hanv tujê sonstintlo ekleak vinchun kaddtolom ani Hanv tachi razvôttki sthaptolom.
13
Mhojea nanva khatir to êk mondir bandtolo ani Hanv tachi razvôttki sasnnak sthaptolom.
14
Hanv tacho bapui ani to mhozo put zatolo. Tannem chuk kelear, Hanv taka boddien khast laitolom ani tacher pidda dhadd-tolom.
15
Tujea mukhar poisail’lea Sau-luk hanvem doia dakhoili na toxi, Hanv tachê sovem korchona.
16
Tujem gho-rannem ani tujem raj Mhojê hujir so-danch bhiranti vinnem vostolim ani tu-jem xinvason sasnnak ghôtt urtolem. ’
17
Nathanan hi khobor ani hem dorxon, Davidak kolloilem.
18
Tedna David raza bhitôr gelo ani Sorvespora mukhar boslo ani tannem mhollem: ‘Sorvespora Deva, hanv konn? Mhaka hanga haddunk, mhojem ghorannem kitem?
19
Tujea dolleam mukhar Sorvespora Deva, hi kitli lhan vost? Punn tunvem tujea chakrachê ghora-nneachê fuddlê pillgekui bhas dilea. Oxem mon’xachem doiv Sorvespora Deva.
20
David tuka kitem mhonnunk xokta? Tum Sorvespora Deva tujea chakrak vollkhotai.
21
Tujea utra ani kall-za pormannem, tujea sevokak vollokh diuncheak tunvem heô soglleô vhodd vostu keleat.
22
Hea khatir Sorvespora Deva, tum vhodd. Tujê sarko dusro na ani tujê bogor anik Dev na. Hem sogllem ami svota amchea kanamnim aikolam.
23
Israel raxttra sarkem anik dusrem raxttr asa? Tankam tuji porza korun gheuncheak, Sorvespora tum svota tankam suttka diunk gel’lo. Tanchê khatir vhodd ani bhoinkrut vostu korun, aplê porjê mukhar raxttrank ani tanchea devank dhanvddaunk, tunvem apnnak nanv zôddun ghetlem?
24
Israel Tuji porza sasnnak Tuji khaxa porza mhonn Tunvem tharailãi; ani Tum, Sorvespora, tancho Dev zalai.
25
‘Tôr, Sorvespora Deva, Tujea sevo-kak ani tachea ghoranneak kel’leô bhasavnniô sodanch samball ani Tunvem sanglãi toxem kôr.
26
Tujea Nanvachi kirti sodankal gazoun monis oxem mhonnttole, Dolbharancho Sor-vespor Israealacho Dev! ani tujea sevoka Davidachem ghor Tujê mukhar ghôtt astolem.
27
Kiteak, Dolbharan-chea Sorvespora, Israelachea Deva, Tunvench Tujea sevokak hem kollit kelãi, Hanv tuka êk ghor bandtolom. Dekhun Tuzo sevôk Tuka prarthon korunk fuddem sorla.
28
Mhojea Sorvespora Deva, Tum khoro Dev, ani Tujim utram khorim ani heô boreô vostu Tujea sevokak Tunvem bhasai-leai.
29
Dekhun bholeponnan Tujea sevokachea ghoranneacher axirvad ghal ani oxem tem Tujê mukhar vosum-di. Kiteak Tunch, Sorvespora Deva, uloilai, ani Tujea axirvadan Tujea sevokachem ghor sasnnak sudoiv zatolem.’

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.