Home

2Korintkarank Chapter 9 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Amchea bhavam-bhoinnink adar diunchê vixim hanvem tumkam borounchi gorozuch na;
2
2 kiteak tumchi hurba hanv bori vollkhotam, ani tichê pasot Masedoniekarank hanv tumchi vhoddvik sangit asam, oxem mhonnun: Gel’lea vorsa thaun Akaia toiar zalea. Ani tumchê hurben dusrea zaitea zannanchi hurba vaddlea.
3
3 Tumchê vixim ami kelea ti vhoddvik polki nhoi mhonn dakhounk hea bhavank ami dhaddleat; tumi toiar astoleat mhonn hanvem tankam sanglam, mhonnttôch tumi toiar ravat;
4
4 oxem kãi Masedoniekar bhavank gheun hanv thoim pavon tednam, tumchim danam zomoun tumi ozun toiar nant mhonn tãnnim dekhlolem mhaka naka; visvas dovorlea uprant oxem ghòddlem zalear, kedi loz mhaka! Khorem mhollear, tumkam-i kedi loz!
5
5 Hea pasot mhojê fuddem tumchê-xim vochat mhonn hea amchea bhavank hanvem vinoti keli; thoim vochun tumi bhasail’lea dhormdananchi vevostha tãnnim korun dovorchi: hem mhaka gorjechem dislem. Hê bhaxen tumchim danam tumchê koddlim oddun kaddlolim zaunchim nant, punn khuxê-monan kel’lem somorponn.
6
6 Sangtam tem monant dhôrat: jim konn thoddem vômptat, tim thoddem lunvtat; ani jim konn chodd vômptat, tim chodd lunvtat.
7
7 Apnnem diunk tharailam tem zonn-eklean diunchem, tondd vankddem korun vô diunchem suttona mhonn nhoi; kiteak jim konn hanstea tonddan ditat, tancho Dev môg korta.
8
8 Tôr sogllea denneamnim tumkam subham’ponnan bhôrunk Devak tank asa; oxem tumkam sodanch goroz titlem melltolem ani tea bhair jin’sam-jin’sancheô boreô kornniô korunk tumkam bhorpur upai astole.
9
9 Kiteak Povitr Pustokar oxem boroil’lem asa: Sodôll hatan tim dublleank vantt’tat; tanchem boreponn togtolem sodankal.
10
10 Dev vômp’piank bim ani tankam posunk khann-jevonn dita; Toch tumkam-i subham’ponnan bim ditolo ani tumchea udar monachim follam vaddoitolo.
11
11 Sogllê vatten girest zaun, tumi sogllê tôren udar zaunk pavtoleat, ani oxem amchê udexim ghetlolea tumchea dhormdanam pasot khub lôk Devak dhin’vasunk pavtolo.
12
12 Kiteak hi Devachê bhoktin kel’li peleachi seva, nhoich amchea bhavam-bhoinninchea gorzank pavta, punn zaitea lokachi dhin’vasnni Deva mukhar choddo-xi korta.
13
13 Hê tumchê sevê vorvim apunn Konnachim pattlavdaram tim tumi dakhoun ditat; ani Kristachem Xubhvortoman tumi koxem manun ghetlam tem polleun, amchim bhav-bhoinn Devak vakhanntolim; toxench kitlea udar kallzan tumchim dennim apnnank vanttun ditat ani herank-ui pavoitat tachê pasot tim Devak mhoima ditolim.
14
14 Devan tumkam itlo môg dakhoila dekhun, tim sogllim tumchê khatir prarthon korun aplo moipas tumchê thaim dakhoitolim.
15
15 Devan amkam kel’lem dennem utramnim ucharunk zaina: oslea dennea khatir Devak dhin’vasum-ia.

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.