Home

1Juanv Chapter 1 - Povitr Pustok Revised - 2010

1
Jivitachea Sobda vixim ho amcho sondêx: To orombak thaun aslo, Taka ami aikola ani amcheach dolleamnim dekhla, Taka ami tellun pollela. Taka ami amcheach hatamnim sanspila.
2
Khorench, Jivit dixtti poddlem, Tem ami dekhlam ani Taka ami govai ditanv. Bapa sovem aslem ani Tannench amkam dokhol kelam tem Sasnnik Jivit ami tumkam porgôtt’tanv.
3
Tumi-i amchea ekcharant aschê khatir, jem ami pollelam ani aikolam tench ami tumkam-i kollit kortanv. Amcho ekchar mhollear Bapa kodde ani Tachea Puta Jezu Krista kodde.
4
Amam-somestancho sontôs purnn zaunchê khatir, hem ami tumkam boroitanv.
5
Tachê koddso ami aikola ani tumkam ami porgôtt kortanv to sondêx ho: Dev mhollear Uzvadd ani Tachê sovem kosloch kallôkh na.
6
Kallokhant ami choltanv astana, Devachea ekcharant ami asanv mhonn ami sanglem zalear, amchim utram ani amchem jivituch êk fôtt, kiteak sota pormannem ami jienanv.
7
Punn zoso Dev Uzvaddant asa, toxim ami-i Uzvaddant choltanv zalear, ekamekachea ekcharant ami asanv, ani Tachea Puta Jezuchem rogot sogllea patkantlim amkam xud’dh-nirmoll korta.
8
Amkam patok na, oxem ami mhollem zalear, ami amkanch fottoitanv ani sot amchê sovem na.
9
Punn amchim patkam ami vollkhun ghetlim zalear, Dev amchim patkam bhôgxita ani sogllea khotteponnantlim amkam nitoll korta, kiteak To visvaxi ani sogllêch vatten boro.
10
Ami kodinch patok korunk na, oxem ami mhollem zalear, ami Taka fottkiro kortanv ani Tachem utor amchê sovem na zata.

Golden Verse

1Korintkarank 7:38

Mhonnttôch aplê ankvar hoklê lagim logn zata to borem korta; ani logn zaina to odik borem korta.