Home

Povitr Pustok Revised - 2010


Golden Verse

Nehemiasachem Pustok 9:17

Tanchê khatir Tunvem kel’lim ojapanchim kortutvam visrun tujeô adnia pallunk tim kobul zalim nant. Hott dhôrun ravlim ani porot Ejiptant gulamponnak vochpachem kelem. Punn tum bhogxita toslo, krupall, doiall Dev dekhun tunvem tankam sôddun dilim nant.